2020-05-18 13:27:42

PISANI DIO ZAVRŠNOG RADA i OBRANA

PISANI DIO ZAVRŠNOG RADA

Učenici koji su poslali pisani dio Izrade završnog rada do 8. svibnja 2020. u elektronskom obliku svojem mentoru dužni su predati pisani dio kod dolaska na Obranu završnog rada. 

Pisani dio, odštampan na papiru sa svim obaveznim dijelovima, može biti uvezan (spiralni uvez) ili složen u mapu (fascikl) i mora se podudarati sa radom koji je poslan mentoru.

Učenik koji je iz Izradbe završnog rada (pisani dio) ocijenjen ocjenom nedovoljan (1) ne može pristupiti Obrani, već se upućuje na ponovnu Izradbu s izmijenjenom temom. Ako učenik nije u roku predao pisani dio Završnog rada smatrati će se da rad nije prihvaćen.

Učenici kojima Izradba (pisani dio) završnog rada nije prihvaćena moraju 

odabrati novu temu u suradnji s mentorom (odmah); 

prijaviti obranu završnog rada za jesenski rok do 2. srpnja 2019. a

pisani dio rada predati na urudžbiranje u administraciju do 13. srpnja 2019. do 12 sati.

(Moguće promjene datuma predaje pisanog dijela bit će objavljene na mrežnoj stranici škole)

 

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Obrani može pristupiti učenik: 

– koji je uspješno završio zadnju obrazovnu godinu strukovnoga obrazovnog programa 

– čiju je Izradbu mentor prihvatio i za nju predložio pozitivnu ocjenu. 

Učenik može odjaviti prijavljenu Obranu predajom pisanog zahtjeva za odjavu Obrane Školi najkasnije tri dana prije planiranoga dana Obrane.  Smatra se da je učenik iskoristio rok za Obranu, ako nije pristupio na prijavljenu Obranu, a nije ju odjavio. Učenici koji neće s uspjehom završiti godinu ne trebaju odjavljivati Obranu na ljetnom roku.

Učenik koji je iz Izradbe ocijenjen prolaznom ocjenom, a iz Obrane ocjenom nedovoljan (1) na sljedećem će roku ponavljati Obranu bez ponavljanja Izradbe.

Učenici koji nisu s uspjehom završili razred ili su ocijenjeni ocjenom nedovoljan iz obrane završnog rada moraju također  prijaviti obranu za jesenski rok do 3. srpnja 2019.

(Moguće promjene datuma i načina prijave Obrane bit će objavljene na mrežnoj stranici škole)


Srednja škola Zabok